Kwaliteitsstatuut

Download hier het kwaliteitsstatuut in PDF-vorm (93,8 kB)

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder


Naam regiebehandelaar: mevr. drs. M.B. Sarucco
BIG-registraties: 79049256325
Overige kwalificaties: Klinisch psycholoog, supervisor/leertherapeut VGCt/NVP,
opleider/hoofddocent psychotherapie RINO NH
Basisopleiding: Klinische Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94002424
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Sarucco
E-mailadres: info@psyther.nl
KvK nummer: 34319149
Website: www.psyther.nl
AGB-code praktijk: 94056871

2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:

Specialist in de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek, naast kortdurende psychotherapieën bij angst- en stemmingsstoornissen.
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

• Angstklachten;
• Depressie;
• Persoonlijkheidsproblematiek.

Enkele aandachtsgebieden zijn:
• (oorlogs)trauma;
• stressgerelateerde klachten.

Veelal bestaat de therapie uit gesprekken tussen een patiënt en een psychotherapeut. Oefeningen,
rollenspellen, opdrachten en spelvormen kunnen een belangrijke plaats innemen. Soms richt de
therapie zich op meerdere cliënten tegelijkertijd, in een groep of een gezin. De praktijk biedt deze vormen van psychotherapie:
• Gedrags- en cognitieve therapie;
• Relatie- of gezinstherapie;
• Interpersoonlijke therapie.

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Angst
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar1
Naam: M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 79049256325
Regiebehandelaar2
Naam: M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 99049256316

5. Professioneel netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Psychiaters
POH-GGZ

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen:
-Y.M. van Dun, huisarts (BIG:49020750801)
-P. van Esseveldt, huisarts (BIG: 79020903701)
-C.W. de Koning-Verhart, huisarts (BIG: 49057259901)
-T.P. Mulder, huisarts (BIG: 19062714901)
-F. Hofman, huisarts (BIG: 09021583701)

Collega's:
Intervisiegroep 1:
-Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 39025773725, BIG
klinisch psycholoog/psychotherapeut: 59025773716)
-Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 29025750625, BIG klinisch
psycholoog/psychotherapeut: 49025750616)
Intervisiegroep 2:
-Leonie van der Geld, psychiater (BIG arts: 29021059001)
-Wendell Lionarons, psychiater (BIG arts: 999022539201, BIG psychotherapeut: 69022539216)
-Peter Prins, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 89023357501)
-Alex Kolman, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 690221388201, BIG psychotherapeut:
39022138216)

GGZ-instellingen:
-Ithaca > Gerdien Dijk, klinisch psycholoog/psychotherapeut
-GGZ inGeest
-De Bascule
-Arkin
-Familysupporters

POH-GGZ:
-Karin van Nimwegen, POH-GGZ, psycholoog
-Jan Schiks, POH-GGZ
-Marion Velten, POH-GGZ, psycholoog

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
-huisartsen: consultatie, medicatie, door- en terugverwijzing, intervisie
-collega's: op- en afschaling, intervisie (intercollegiale toetsing), consultatie, medicatie (indicatie voor
farmacotherapie), psychiatrisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek
-GGZ-instellingen: op- en afschaling, crisissituaties, opname
-POH-GGZ: doorverwijzing, consultatie krijgen en geven

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Crisisgevoelige patiënten worden geadviseerd bij telefonische aanmelding/screening zich via de
huisarts te laten verwijzen naar een GGZ-instelling;
In crisissituaties tijdens kantooruren kunnen patiënten van lopende behandelingen contact met mij opnemen via de patiëntenlijn: 020-6411506. Indien ik niet in staat ben de crisis te couperen, zal ik zelf contact opnemen met de huisarts en/of de crisisdienst van de betrokken GGZ-instelling. Omdat veel patiënten van buiten de regio Amsterdam/Amstelveen vallen, zal per patiënt bekeken worden welke crisisdienst het beste ingeschakeld kan worden.

In de avonduren op werkdagen(na 17.00 uur) en in het weekend kunnen patiënten contact opnemen met de dienstdoende huisarts of huisartsenpost. Patiënten zijn hiervan op de hoogte.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het merendeel van de patiënten is niet crisisgevoelig Daarnaast is er een grotere
geografische spreiding van de patiëntenpopulatie, waardoor de betreffende crisisdiensten hier in de regio niet altijd ingeschakeld kunnen worden. Er is in het recente verleden goede ervaring opgedaan met de crisisdienst van GGZ Amstelmere en de Valeriuskliniek. Er zal per patiënt bekeken worden welke crisisdienst het beste ingeschakeld kan worden. Ik heb hier veel ervaring mee aangezien ik jarenlang heb gewerkt op de dienst Acute Psychiatrie (Crisisdienst Amsterdam).


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja


Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.psyther.nl/963/tarieven.html


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.psyther.nl/963/tarieven.html

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2019/11/Kwaliteitsbeleid-LVVP-2019.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

dhr. drs.Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut en
dhr. drs. Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psyther.nl/1000/wachttijden.html

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De patiënt kan zich op 3 verschillende manieren bij de praktijk aanmelden:

• Telefonisch;
• Per e-mail;
• Via het contactformulier op de website.

Voor een aanmelding bij de praktijk heeft de patiënt een SGGZ-verwijzing van de huisarts,
bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Als de patiënt zich heeft aangemeld dan ontvangt hij per email een verzoek waarin o.a. de persoonsgegevens (korte screening) worden opgevraagd en
aansluitend wordt er een afspraak gemaakt voor face-to-face contact in het kader van de intake.
N.B. de intake vindt al plaats binnen 2 weken na de aanmelding. De intake neemt maximaal 4 sessies in beslag.

De intake wordt afgesloten met het doorspreken van de voorlopige diagnose en zodra de patiënt zich hierin ook kan vinden, wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. De
verwijzer wordt zo spoedig mogelijk van de bevindingen op de hoogte gesteld(binnen 1 week nadat behandelplan is opgesteld).

Indicatiestelling, diagnostiek en behandeling worden getoetst in de intervisie bijeenkomsten met
collega-psychotherapeuten en -psychiaters.
Tijdens de intakefase zullen er ook één of meerdere diagnostische vragenlijsten worden afgenomen zoals de BDI, SCID-5-P, SQ-48.
Tevens worden er via de ROM ook andere vragenlijsten ingevuld om het welbevinden in kaart
gebracht en kan er kwaliteitsonderzoek plaatsvinden aan het einde van de behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja


13. Diagnostiek


13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: mvr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
door middel van face-to-face-contacten met de patiënt (met toestemming van de patiënt in
aanwezigheid van naasten). Daarnaast wordt iedere 5 sessies het behandelbeloop met de patiënt
geëvalueerd. Daar waar nodig wordt het behandelplan aangepast waarna patiënt en de behandelaar
deze opnieuw ondertekenen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
-voortgangsbespreking behandelplan en evaluatie iedere 5 sessies
-ROM: SQ-48 voor aanvang van de behandeling of tijdens intakefase en vervolgens 1x per jaar en bij
afsluiting van de behandeling.
-Overige diagnostische vragenlijsten: o.a. SCID-5-P en BDI

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
In het behandelcontact is dit een doorlopend proces. In ieder geval wordt 1x 5 sessies formeel
geëvalueerd.
Met behulp van de ROM-vragenlijsten vindt dit tevens 1x per jaar plaats.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
-CQi-GGZ-VZ-AMB, 1x per jaar
-Face-to-face tijdens behandelevaluaties (1x per 5 sessies)

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja


16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening


Naam: mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Plaats: Amstelveen
Datum: 3-7-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

 

 

Zorginzicht Nederland heeft informatie uitgegeven voor patiënten over het kwaliteitsstatuut.

Wilt u meer informatie over het kwaliteitsstatuut dan kunt u deze hier downloaden.