Kwaliteitsstatuut

Download hier het kwaliteitsstatuut in PDF-vorm (1,17MB)

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden - Psychotherapiepraktijk Sarucco

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Sarucco
Naam regiebehandelaar: Mevr. drs. M.B. Sarucco
E-mailadres: info@psyther.nl
KvK nummer: 34319149
Website: www.psyther.nl
BIG-registraties: 79049256325 (Gz-psychologen); 99049256316 (Psychotherapeuten)
Overige kwalificaties: Klinisch psycholoog, supervisor/leertherapeut VGCt/NVP,
opleider/hoofddocent psychotherapie RINO NH
Basisopleiding: Klinische Psychologie
AGB-code praktijk: 94056871
AGB-code persoonlijk: 94002424

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
• Angstklachten;
• Depressie;
• Persoonlijkheidsproblematiek.

Enkele aandachtsgebieden zijn:
• (oorlogs)trauma;
• stressgerelateerde klachten.

De behandelvormen in de praktijk zijn:
• Cognitievegedragstherapie (CGT);
• Interpersoonlijke psychotherapie (IPT);
• Inzichtgevende psychotherapie.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 79049256325

Medewerker 2
Naam: M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 99049256316

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

• Huisartsenpraktijk(en);
• Collegapsychologen en -psychotherapeuten;
• ggz-instellingen;
• Zorggroep(en);
• Anders: Psychiaters POH-GGZ.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen:
• L.G. Bruijnooge-Nap, huisarts (BIG:19911205601);
• Y.M. van Dun, huisarts (BIG:49020750801);
• J.J.S.Tjin-A-Ton, huisarts (BIG: 29056768801);
• P. van Esseveldt, huisarts (BIG:79020903701);
• B.A.H. Prins, huisarts (BIG: 09023354101);
• G.A. Boogaerds, huisarts (BIG:89020092501);
• Groen, huisarts (BIG: 19021211101);
• Rengers-Parlevliet, huisarts (BIG:99049034801);
• C.W. de Koning-Verhart, huisarts (BIG: 49057259901);
• T.P. Mulder, huisarts (BIG:19062714901);
• F. Hofman, huisarts (BIG: 09021583701);
• A. Groen, huisarts (BIG: 19021211101).

Collega's:

Intervisiegroep 1:
• Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 39025773725, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 59025773716);
• Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 29025750625, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 49025750616).

Intervisiegroep 2:
• G.A. Boogaerds, huisarts (BIG: 89020092501);
• A. Groen, huisarts (BIG: 19021211101);
• Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG Gz-psycholoog: 39025773725, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 59025773716).

Intervisiegroep 3:
• Leonie van der Geld, psychiater (BIG arts: 29021059001);
• Wendell Lionarons, psychiater (BIG arts: 999022539201, BIG psychotherapeut: 69022539216);
• Janny Ebbinge, klinisch psycholoog/Gzpsycholoog (BIG: 79050055125);
• Peter Prins, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 89023357501);
• Alex Kolman, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 690221388201, BIG psychotherapeut: 39022138216);
• Ingrid Henar, Eerstelijns Psycholoog, forensisch, mediator (BIG: 9066911125).

Overige vrijgevestigde collega's:
• Astrid ter Braak, klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG psychotherapeut: 69045440016, BIG klinisch psycholoog: 49045440025);
• Marije Possen, Gz-psycholoog (BIG: 49066726225);
• Sally Ashcroft, psychotherapeut (BIG: 49915425516);
• Kitty Riedewald, psychiater (BIG arts: 09064141401).

GGZ-instellingen:
• Ithaca > Gerdien Dijk, klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG psychotherapeut: 39044021916, BIG Gz-psycholoog: 19044021925);
• GGZ inGeest;
• De Bascule;
• Arkin > Marije Possen, Gz-psycholoog (BIG:49066726225).

POH-GGZ:
• Karin van Nimwegen, POH-GGZ, psycholoog i.o.;
• Eliza Keijzer, POH, maatschappelijk werker;
• Evie Spaan-Kottman, POH-GGZ, Gz-psycholoog;
• Jan Schiks, POH-GGZ.

Zorggroepen:
• Huisartspraktijk Parlevliet en Waasdorp, Amstelveen;
• Amstelveen MC Gelderlandplein, Amsterdam (Buitenveldert);
• Huisartsenpraktijk Frakking & Tjin-A-Ton, Amstelveen;
• Medisch Centrum Molenweg, Amstelveen;
• Medisch Centrum Bankras, Amstelveen;
• Duizendblad, Centrum voor Gezondheid, Amstelveen.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

• Huisartsen: consultatie, medicatie, door- en terugverwijzing, intervisie ;
• Collega's: op- en afschaling, intervisie (intercollegiale toetsing), consultatie, medicatie (indicatie voor farmacotherapie), psychiatrisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek;
• GGZ-instellingen: op- en afschaling, crisissituaties, opname;
• POH-GGZ: doorverwijzing, consultatie krijgen en geven;
• Zorggroepen: doorverwijzing, op- en afschaling, consultatie, medicatie, intervisie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Crisisgevoelige patiënten worden geadviseerd bij telefonische aanmelding/screening zich via de huisarts te laten verwijzen naar een GGZ-instelling.

In crisissituaties tijdens kantooruren kunnen patiënten van lopende behandelingen contact met mij opnemen via de patiëntenlijn: 020-6411506.

Indien ik niet in staat ben de crisis te couperen, zal ik zelf contact opnemen met de huisarts en/of de crisisdienst van de betrokken GGZ-instelling. Omdat veel patiënten van buiten de regio Amsterdam/Amstelveen vallen, zal per patiënt bekeken worden welke crisisdienst het beste ingeschakeld kan worden. In de avonduren op werkdagen(na 17.00 uur) en in het weekend kunnen patiënten contact opnemen met de dienstdoende huisarts of huisartsenpost. Patiënten zijn hiervan op de hoogte.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: het merendeel van de patiënten is niet crisisgevoelig Daarnaast is er een grotere geografische spreiding van de patiëntenpopulatie, waardoor de betreffende crisisdiensten hier in de regio niet altijd ingeschakeld kunnen worden. Er is in het recente verleden goede ervaring opgedaan met de crisisdienst van GGZ Amstelmere en de Valeriuskliniek. Er zal per patiënt bekeken worden welke crisisdienst het beste ingeschakeld kan worden. Ik heb hier veel ervaring mee aangezien ik jarenlang heb gewerkt op de dienst Acute Psychiatrie (Crisisdienst Amsterdam).

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ, DSW, VGZ, VRZ, Zilveren Kruis

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.psyther.nl/963/tarieven.html

7. Behandeltarieven:

• Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
• Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
• Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
• Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show: tarief: http://www.psyther.nl/963/tarieven.html

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

• Intervisie;
• Visitatie;
• Bij- en nascholing;
• Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden;
• De beroepscode van mijn beroepsvereniging.

Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/Kwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.GGZ-kwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

De Geschillencommissie Zorg in Den Haag

De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:


dhr. drs.Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut en dhr. drs. Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psyther.nl/1000/wachttijden.html

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De patiënt kan zich op 3 verschillende manieren bij de praktijk aanmelden:
• Telefonisch;
• Per email;
• Via het contactformulier op de website.

Voor een aanmelding bij de praktijk heeft de patiënt een SGGZ-verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Als de patiënt zich heeft aangemeld dan ontvangt hij per e-mail een verzoek waarin o.a. de persoonsgegevens (korte screening) worden opgevraagd en aansluitend wordt er een afspraak gemaakt voor face-to-face contact in het kader van de intake. N.B. de intake vindt al plaats binnen 2 weken na de aanmelding.

De intake neemt maximaal 4 sessies in beslag. De intake wordt afgesloten met het doorspreken van de voorlopige diagnose en zodra de patiënt zich hierin ook kan vinden, wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. De verwijzer wordt zo spoedig mogelijk van de bevindingen op de hoogte gesteld(binnen 1 week nadat behandelplan is opgesteld). Indicatiestelling, diagnostiek en behandeling worden getoetst in de intervisie bijeenkomsten met collega-psychotherapeuten en -psychiaters. Tijdens de intakefase zullen er ook één of meerdere diagnostische vragenlijsten worden afgenomen zoals de BDI, SCID-5-P, SQ-48. Tevens worden er via de ROM ook andere vragenlijsten
ingevuld om het welbevinden in kaart gebracht en kan er kwaliteitsonderzoek plaatsvinden aan het einde van de behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt, diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

door middel van face-to-face-contacten met de patiënt (met toestemming van de patiënt in
aanwezigheid van naasten). Daarnaast wordt iedere 5 sessies het behandelbeloop met de patiënt geëvalueerd. Daar waar nodig wordt het behandelplan aangepast waarna patiënt en de behandelaar deze opnieuw ondertekenen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):


• Voortgangsbespreking behandelplan en evaluatie iedere 5 sessies;
• ROM: SQ-48 voor aanvang van de behandeling of tijdens intakefase en vervolgens 1x per jaar en bij afsluiting van de behandeling;
• Overige diagnostische vragenlijsten: o.a. SCID-5-P en BDI;

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

In het behandelcontact is dit een doorlopend proces. In ieder geval wordt 1x 5 sessies formeel geëvalueerd. Met behulp van de ROM-vragenlijsten vindt dit tevens 1x per half jaar plaats.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

CQi-GGZ-VZ-AMB, 1x per jaar -Face-to-face tijdens behandelevaluaties (1x per 5 sessies).

15. Afsluiting/nazorg/

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Plaats: Amstelveen
Datum: 12-3-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

 

Zorginzicht Nederland heeft informatie uitgegeven voor patiënten over het kwaliteitsstatuut.

Wilt u meer informatie over het kwaliteitsstatuut dan kunt u deze hier downloaden.