Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Download hier het kwaliteitsstatuut in PDF-vorm (105 kB)

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: mevr. drs. M.B. Sarucco
BIG-registraties: 79049256325
Overige kwalificaties: Klinisch psycholoog, supervisor/leertherapeut VGCt/NVP,
opleider/hoofddocent psychotherapie RINO NH
Basisopleiding: Klinische Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94002424

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychotherapiepraktijk Sarucco
E-mailadres: info@psyther.nl
KvK nummer: 34319149
Website: www.psyther.nl
AGB-code praktijk: 94056871

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de gespecialiseerde-ggz

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

 • Categorie A
 • Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Specialist in de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid
van de patiënt gewortelde problematiek, naast kortdurende psychotherapieën bij angst- en
stemmingsstoornissen.

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

 • Angstklachten;
 • Depressie;
 • Persoonlijkheidsproblematiek.

Enkele aandachtsgebieden zijn:

 • (oorlogs)trauma;
 • stressgerelateerde klachten.

Veelal bestaat de therapie uit gesprekken tussen de patiënt en de klinisch psycholoog. Soms richt de
therapie zich op meerdere cliënten tegelijkertijd, bijvoorbeeld een gezin. De praktijk biedt deze
vormen van psychotherapie:

 • Gedrags- en cognitieve therapie(CGT);
 • Interpersoonlijke Psychotherapie(IPT).

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 • Depressie
 • Angst
 • Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Mevr. M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 79049256325

Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Mevr. M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 99049256316

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Mevr. M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 79049256325

Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Mevr. M.B. Sarucco
BIG-registratienummer: 99049256316

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • ggz-instellingen
 • Anders: Psychiaters
 • POH-GGZ

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen:

 • Y.M. van Dun, huisarts (BIG:49020750801)
 • P. van Esseveldt, huisarts (BIG: 79020903701)
 • P.M. Daalmeijer (BIG: 39040754901)

Collega's:

Intervisiegroep 1:

 • Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 39025773725, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 59025773716)
 • Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 29025750625, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 49025750616)
 • Karel Odink, psychotherapeut/Gz-psycholoog, (BIG psychotherapeut: 79025829416, BIG Gzpsycholoog: 59025829425)

Intervisiegroep 2:

 • Leonie van der Geld, psychiater (BIG arts: 29021059001)
 • Wendell Lionarons, psychiater (BIG arts: 999022539201, BIG psychotherapeut: 69022539216)
 • Peter Prins, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 89023357501)
 • Alex Kolman, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 690221388201, BIG psychotherapeut: 39022138216)

GGZ-instellingen:

 • Arkin
 • Cohen Psychologen
 • Familysupporters
 • GGZinGeest Amstelveen
 • Taytelbaum PsychologenGGZ inGeest

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • huisartsen: consultatie, medicatie, door- en terugverwijzing
 • collega's: op- en afschaling, intervisie (intercollegiale toetsing), consultatie, medicatie (indicatie voor farmacotherapie), psychiatrisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, lerend netwerk
 • GGZ-instellingen: op- en afschaling, crisissituaties, opname
 • POH-GGZ: doorverwijzing, consultatie krijgen en geven

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Crisisgevoelige patiënten worden geadviseerd bij telefonische aanmelding/screening zich via de
huisarts te laten verwijzen naar een GGZ-instelling.

In crisissituaties tijdens kantooruren kunnen patiënten van lopende behandelingen contact met mij
opnemen via de patiëntenlijn: 020-6411506. Indien ik niet in staat ben de crisis te couperen, zal ik
zelf contact opnemen met de huisarts en/of de crisisdienst van de betrokken GGZ-instelling. Omdat
veel patiënten van buiten de regio Amsterdam/Amstelveen vallen, zal per patiënt bekeken worden
welke crisisdienst het beste ingeschakeld kan worden.

In de avonduren op werkdagen (na 17.00 uur) en in het weekend kunnen patiënten contact
opnemen met de dienstdoende huisarts of huisartsenpost. Patiënten zijn hiervan op de hoogte.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het merendeel van de patiënten is niet crisisgevoelig.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

 • Arthur Goulooze, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 39025773725, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 59025773716)
 • Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut, (BIG Gz-psycholoog: 29025750625, BIG klinisch psycholoog/psychotherapeut: 49025750616)
 • Karel Odink, psychotherapeut/Gz-psycholoog, (BIG psychotherapeut: 79025829416, BIG Gzpsycholoog: 59025829425)
 • Leonie van der Geld, psychiater (BIG arts: 29021059001)
 • Wendell Lionarons, psychiater (BIG arts: 999022539201, BIG psychotherapeut: 69022539216)
 • Peter Prins, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 89023357501)
 • Alex Kolman, (kinder- en jeugd)psychiater (BIG arts: 690221388201, BIG psychotherapeut: 39022138216)

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Tijdens periodiek overleg komen de volgende onderwerpen aan de orde: casuïstiek, reflectie op
eigen functioneren, complicaties, benchmarks en in inhoudelijke thema's. Er worden verslagen
gemaakt van de vergaderingen en hierin worden verbeterpunten opgenomen. Tijdens een volgende
vergadering wordt er teruggepakt op eerder genoteerde verbeterpunten en of deze doorgevoerd zijn
en effectief zijn gebleken.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.psyther.nl/de-praktijk/tarieven

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://www.psyther.nl/de-praktijk/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:https://lvvp.info/wp-content/uploads/2022/12/Brochure-kwaliteitsbeleid-LVVP-2023-DEF.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per
aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht
hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar: Cohen Psychologen: dhr. drs. Leo Cohen, klinisch psycholoog/psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.psyther.nl/de-praktijk/wachttijden

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De patiënt kan zich op 2 verschillende manieren bij de praktijk aanmelden:

 • Telefonisch;
 • Per e-mail.

Voor een aanmelding bij de praktijk heeft de patiënt een SGGZ-verwijzing van de huisarts,
bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Als de patiënt zich heeft aangemeld dan ontvangt hij per email
een screeningsformulier waarin o.a. de persoonsgegevens worden opgevraagd en aansluitend
wordt er een afspraak gemaakt voor het behandelcontact in het kader van de intake.

De intake wordt afgesloten met het doorspreken van de voorlopige diagnose en zodra de patiënt zich
hierin ook kan vinden, wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld. De
verwijzer ontvangt een schriftelijk bericht van het behandelbeleid met toestemming van de patiënt.

Indicatiestelling, diagnostiek en behandeling worden zoveel mogelijk getoetst in de
intervisiebijeenkomsten met collega-klinisch psychologen/psychotherapeuten en -psychiaters.

Tijdens de intakefase zullen er ook één of meerdere diagnostische vragenlijsten worden afgenomen
zoals de o.a. BDI, SCID-5-PV, SQ-48.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
door middel van behandelcontacten met de patiënt (met toestemming van de patiënt in
aanwezigheid van naasten). Daarnaast wordt iedere 5 sessies het behandelbeloop met de patiënt
geëvalueerd. Daar waar nodig wordt het behandelplan aangepast waarna patiënt en de behandelaar
deze opnieuw ondertekenen.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 • Voortgangsbespreking behandelplan en evaluatie iedere 5 sessies;
 • HONOS+-vragenlijst bij aanvang van de behandeling en indien het traject langer dan 365 dagen
  duurt;
 • Overige diagnostische vragenlijsten: o.a. SCID-5-PV en BDI

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
In het behandelcontact is dit een doorlopend proces. In ieder geval wordt 1x per 5 sessies formeel
geëvalueerd. Met behulp van de HONOS+ vindt dit tevens 1x per jaar plaats.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

 • CQi-GGZ-VZ-AKWA, 1x per jaar;
 • Tijdens behandelevaluaties.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: mevr. drs. M.B. Sarucco, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Plaats: Amstelveen
Datum: 1-12-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Zorginzicht Nederland heeft informatie uitgegeven voor patiënten over het kwaliteitsstatuut.

Wilt u meer informatie over het kwaliteitsstatuut dan kunt u deze hier downloaden.